DE GRAALSTAMBOOM

Hier volgt dan een samenvatting van de geschiedenis van deze Soemeriërs volgens de gevonden spijkerschrift tabletten:

ONS WARE AARDVERHAAL:

Duizenden jaren geleden zweefde in ons eigen zonnestelsel nog een andere planeet behalve de aarde, waarop leven was nl.: Niburu, ook wel Phaeton genoemd. De geschiedenis van onze voorvaderen begint bij de Anunnaki (hemel gekomen op aarde) en de Elochim (de verhevenen) waarvan aan de basis liggen de oervader Apzu (Bron) en zijn draken koningin, Thiamat.

Ze hadden samen een zoon en 2 tweelingen die in paren (jongen/meisje) geboren werden. Die tweelingen huwden met elkaar en één koppel kreeg 3 kinderen:

een meisje, Antoe (hoogste vrouwe van de hemel), een jongen, Anoe (hoogste heer van de lucht) en weer een meisje, Ki (aardmoeder)

Het was Anoe, de hoogste heer van de lucht,  die voorzitter werd van de grote raad van de Anunnaki. Hij kreeg twee zonen, de oudste Enlil met als moeder Ki en een jongere Enki, met als moeder Antoe

Het volk van Nibiru werd door de eerste aardmensen als een godenvolk gezien en ze kwamen zo’n 440.000 jaren geleden (ongeveer 122 Nibiru jaren geleden) voor het eerst. Enki, de zoon van de grote Anu, president van Nibiru, en tevens een briljant wetenschapper en nog 50 andere Annuna waren op expeditie gestuurd om goud te vinden om hun planeet te redden.

Op hun planeet was door een combinatie van natuur en technologische gebruiken de atmosfeer dusdanig beschadigd en verdund dat het leven daar steeds meer in gevaar kwam. Niet alleen vanwege de in te ademen zuurstof, maar ook vanwege het ernstige broeikast effect wat er voor zorgde dat de planeet zijn innerlijk opgeslagen warmte niet meer kwijt kon. Wetenschappers concludeerde dat alleen door gouden platen hoog boven Nibiru op te hangen, de planeet kon worden gered van de ondergang. Goud bevat grote geheimen die gebruikt konden worden om deuren te openen en energie te verankeren. Enorme aders en rivieren van goud, dikwijls samen gevonden met kwartskristallen, geleiden bijzondere trillingen, door de aarde en werkt als communicatiemiddel, opent lichtpoorten en ontvouwd zich als de toegang tot andere dimensies. Goud ligt ook aan de basis van transmutaties…Ze hadden dit nodig en vonden het op de rijke planeet Aarde met zijn schaarse en onderontwikkelde bewoners.

Anoe die voorzitter was van de raad van de Anunnaki besliste daarop om gezanten, de Nephilim (zij die afdaalden, de boodschappers, de wachters of zonen van god) te sturen naar de aarde, onder leiding van zijn zoon Enki…en zo gebeurde het.

Ze landden in de Persische golf en vestigde daar hun basis, Eridu, aan de kust, ten zuiden van Mesopotamië (in de vruchtbare halve maan dus). Het plan was om daar goud uit het water te filteren, maar Enki slaagde er niet in om op deze manier genoeg goud te winnen om de crisis op Nibiru neer te halen. Daarom kwam de grote Anu, president van Nibiru, zelf kijken op de aarde en hij bracht ook zijn andere zoon en troonopvolger, Enlil, mee. Enlil was de oudste zoon van Anu, maar de moeder van Enki was zijn oudere halfzuster, Antoe, waardoor Enki vond dat hij toch het meest in aanmerking kwam voor de troonopvolging.

Bittere gesprekken volgden tussen de twee broers, en Anu dacht er over om zelf op aarde te blijven en één van zijn zoons terug te sturen naar Nibiru om in zijn plaats daar te regeren, maar…deze idee veroorzaakte alleen nog maar meer tweedracht. Uiteindelijk gingen ze er om loten. Enki ging dan naar Afrika om het goud te winnen en de mijnen te beheren en Enlil bleef in Mesopotamië om de nodige faciliteiten te bouwen om de metalen te veredelen en te verschepen naar Nibiru. Daarna keerde Anu terug naar Nibiru en zo eindigde zijn eerste bezoek.

Veertig Nibiru jaren later brak er onder de Anunnaki, die nog steeds in de mijnen dienden te werken, muiterij uit. Ze hadden meer dan genoeg van dit werk en van de onderlinge tegenstrijdigheden van Enki en Enlil. Ze weigerden om nog langer in de mijnen te werken en ze namen Enlil gevangen als gijzelaar…Anu kwam voor dit feit, even na 4000 V.C. terug van Nibiru voor een tweede bezoek aan de aarde om deze crisis te verhelpen.

Een raad van goden werd bijeen gebracht met Anu aan het hoofd en Enlil stond er op dat Enki werd terechtgesteld, daar hij deze er van beschuldigde, de muiterij te leiden.

Doch de muiters vertelden echter een ander verhaal en Anu kon hun standpunt goed begrijpen, ze waren nu eenmaal astronauten en geen mijnwerkers en het zware werk was ondraaglijk geworden.

Ondanks het feit dat de Anunnaki in staking waren moest het goud toch verder worden gedolven, er was immers geen andere manier om de teloorgang van Nibiru tegen te gaan. De leiders van de Anunnaki stonden al flink onder druk toen de grote drakenkoningin Thiamat met een oplossing kwam. Ze vroeg aan haar kleinzoon ENKI om samen met zijn halfzuster Nin Choersag ‘menselijke helpers’ te maken, die geleken op de Elochim (de goden).

Deze zouden dan kunnen helpen bij het ontginnen en onderhouden van de aarde en de andere werkzaamheden…(Waarschijnlijk is dit wat wij de CRO MAGNON MENS  noemen. Bij de vondst van deze mens-achtigen zaten toen onze wetenschappers met hun handen in hun haar wat hun DNA betreft)

Nin Choersag nam daarvoor een eicel van een aardse vrouw, bevruchte die via kunstmatige inseminatie met het zaad van Enki en stuurde het DNA wat bij waarna ze het terug plaatste in de baarmoeder van de aardling.

Het resultaat van deze kweek waren de Lulu Amelu (gemengde werkers) die zelf niet vruchtbaar waren. Het waren aardlingen, die geloofde dat hun doel was: de Anoennaki voorzien van eten, drinken, onderdak en goud delven, in ruil voor onderwijs (het was Enki zelf die hier op toezag), harmonie en geluk. Ze waren vrij van kwaad en bedrog, wetteloosheid en onrecht en ze koesterden goedheid, waarheid, orde, wet en vrijheid binnen een gereguleerde samenleving.

De aardlingen hadden wel geen eigen beslissings- noch denkrecht…maar ze waren zich hier niet van bewust en misten dit aldus niet…en, er volgde hierop een periode van rust, vrede en harmonie. (zou dit ons hof van Eden kunnen zijn uit de Bijbel?)

Door van hun fouten te leren werden Enki en Ninchursag steeds behendigere in het verbeteren van deze ‘gemengde werkers’.

Hierdoor kregen de Nephilem kosmonauten vrij van hun werkplichten in de mijnen. Ze kregen nu wel duidelijk omschreven gemeenschapsplichten mee en bleken zo feilbaar als gewone mensen, met hun meevallers en hen tegenslagen…het waren dus helemaal geen goden…en ze leefden met en tussen de aardlingen. Ze hadden weer tijd voor ander dingen dan steeds in de mijnen te werken en begonnen zich ook te verbinden met de aardse vrouwen. Hierdoor kregen ze ook samen kinderen, de Naphidem, die anders dan de Lulu Amelu, wel vruchtbaar waren.

Maar, deze Naphidem waren gewoon kinderen van een mengeling Anoennaki en aardlingen. Hierdoor kregen deze kinderen op korte tijd heel wat  kennis door van de genen van de Anoennaki vaders en zoals wij al geleerd hebben is…een beetje kennis soms erg gevaarlijk en dit bleek uit het feit dat deze Naphidem de andere, minder ontwikkelde aardlingen systematisch begonnen uit te roeien. Ze richtte op de duur een ware genocide aan onder de gewone aardlingen en de Nephilem slaagden er niet in om hun kinderen te beteugelen.

In allerijl werd opnieuw de raad van de Anoennaki bijeen geroepen en Anoe besliste toen om andere, jonge Anoennaki, Nefhilim, te sturen, maar deze keer als regerende koningen die de boel weer onder controle diende te krijgen.…zo werden deze dan de nieuw gestuurde  Nephilem de ‘reddende engelen’ van een wereld die ze bijna vernietigd hadden.  Na de nodige handelingen volgde er uiteindelijk opnieuw rust en vrede op aarde met een grote bloeiperiode die hierop volgde.

Dit was de periode van het OUDE SOEMER met als regerende koningen de Anoennaki of Elochim zelf. (onze wetenschappers hebben lijsten opgesteld van deze Anoennaki koningen die heel bijzondere namen hadden en die uitzonderlijk lange perioden regeerden, maar…deze lijsten worden nog steeds een beetje genegeerd).

Toen gaf de grote Anoe, het voorzitterschap van de raad over aan zijn zoon Enlil, tot grote frustratie van zijn jongere broer Enki, die vond dat hij meer recht had op dit voorzitterschap. Misschien was hij wel de jongste zoon, maar zijn moeder was toch wel de oudere zuster van zijn vader Anoe.

In ieder geval, kende op dat moment, de goed florerende maatschappij een groot probleem van overbevolking, en Enlil besliste, met goedkeuring van een meerderheid van de raad om dit probleem op te lossen met een ZONDVLOED, (dit verhaal wordt prachtig beschreven in het ‘epos van Gilgamesch’ vertelt in de 12 Babylonische kleitabletten). Door wetenschappelijke observatie was het voor de Anunnaki al geruime tijd bekend dat de ijskap op het Antartische continent onstabiel geworden was. De eerst volgende keer dat Nibiru de aarde zou passeren tussen Mars en Jupiter, zou de enorme ijsmassa het waarschijnlijk begeven. Wat wereldwijd een enorme vloedgolf teweeg zou brengen die alle oceanen en de aardetemperatuur abrupt zou veranderen en dit zou tevens allerlei tyfonen en orkanen veroorzaken. In overleg met Anu gaf Enlil de opdracht alle ruimteschepen klaar te maken voor een totale evacuatie van de Anoennaki, van de aarde…de mensen …die mochten omkomen, zo vond Enlil. Enlil liet de Anunnaki zweren om dit voor de mensen geheim te houden zodat de mensen in hun paniek hun evacuatieplannen niet zouden dwarsbomen. Doch Enki, noch Ninchoersag waren gelukkig met deze beslissing. Het was dan ook Enki die koning ZI- OE- SOEDRA (volgens de Genesis, NOA) van deze zondvloed verwittigde en hem een ontsnappingsplan aan de hand deed door middel van een zeer speciale boot. Hij droeg hem tevens op ‘het zaad van alle leven’ (waarschijnlijk van het lab waar de bevruchtingen plaats hadden…en niet de redder van alle diersoorten) in veiligheid te brengen. Later was dit de enige familie die de grote zondvloed overleefde… samen met het ‘zaad van alle leven’… tot grote woede en frustratie van Enlil.

Voor de zondvloed waren de regerende koningen echte Anoennaki of Elochim, maar …na de zondvloed kwam hier verandering in.

De drakenkoningin Thiämat sprak Enki en Nin Choersag opnieuw aan om opnieuw mensen te kweken, maar deze maal te zorgen dat ze meer eigen zeggenschap zouden hebben,  zodat ze hun eigen bestuur zouden kunnen opnemen en dat ze voor zichzelf zouden kunnen zorgen en een eigen maatschappij zouden kunnen oprichten. Een prototype mens voor een ras van superieure aardse leiders die wijs zouden besturen vanuit wederzijds begrip zowel voor leiders als volgelingen, waardoor allen zouden verenigd worden als één, in een gemeenschappelijke verenigbare dienstbaarheid.

Ze voerden daarom het scheppingsproces op naar een volgende fase nl.: nog steeds werd een eicel genomen van een aardling om te bevruchten met het zaad van Enki, maar deze maal zou Nin-Choersag zelf, de vrucht in haar eigen baarmoeder ontwikkelen met dus ook het bloed van een Anoennaki…nl.: van haarzelf. ….Het resultaat hiervan was….Adama of ADAPA…Adam in de Bijbel genoemd. Er werd beslist dat Lilith, de dochter van Eresjkighal, koningin van de onderwereld, zijn partner zou zijn voor een volgende ontwikkelingsfase van de mens. Doch Lilith weigerde om Adams bedpartner te zijn. Enki en Nin Choersag maakte daarop een tweede baby op dezelfde wijze als Adama, doch deze maal een vrouwelijke…EVA, die dan de partner van Adam kon zijn.

Adam werd door Enki aan het hoofd gesteld van zijn tempel in Eridoe, in het hof van Eden. Hij was de eerste priesterkoning.

Dit is wat genoemd mag worden: de oorsprong van de graalkoningeneen gewijde taak met als hoofdzakelijke doel: die van beschermen en leiden met rechtvaardigheid en wijsheid ten voordele van alle partijen…men spreekt hier ook over SANGREAL: het aardse koninklijke bloed. ( voortkomend uit het bloed van een Anoennaki vrouw).

Waarom ‘greal’ of GRAAL? Dit woord komt van het vrouwelijke Anoennaki bloed:

GRA- AL of ook wel eens ‘sterrenvuur’ genoemd, waarmee de eerste man en vrouw (Adam en Eva) gevoed werden.

Enlil was toen gehuwd met Asjtoreth, een liefdevolle en zachtaardige vrouw die Enlil volledig steunde in zijn heerschappij. Hij had ook een temperamentvolle dochter/kleindochter Anath (ook INANNA, genoemd op de kleitabletten)  die werd beschouwd als de vertegenwoordigster van Enlil op aarde. Na verloop van tijd verloren moeder en dochter hun afzonderlijke identiteit en versmolten energetisch samen onder de naam Sjechina of DE   MATRONIT: De wijze Godin (vrouw/moeder en dochter).

Als gevolg van zijn afkomst (vader Enki en moeder Nin Choersag) had Adam de capaciteit om onderwezen te kunnen worden in de Anoennaki wijsheden ( de tafel van het noodlot) waarvan Enlil en Kingoer (zoon van Thiâmt) de wachters waren. De filosofische code van ‘De tafel van het noodlot’ werd later bekend als Ha Quabala: deze leerde hoe je met harmonie kan omgaan met ALLES wat het leven biedt. 

Enki wenste Adam hierin te onderwijzen, doch, Enlil was hier volledig tegen. Hij verbood Adam dan ook ten strengste om te ‘eten van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad’. Indien hij dit wel zou doen, dan zou hij sterven, zo was hem gezegd.

En …Adam en Eva leefden in Harmonie met alles, …maar Eva trok zich van het verbod van Enlil niet echt iets aan, het was ook niet specifiek op haar gericht en…ze liet zich door de slang verleiden om toch van de vruchten te eten… Enki, staat in de klei rollen vermeld als de slang: hij die in staat was om met wijsheid en kennis de kwade demonen te verdrijven…het was dus Enki die Eva verleide, tot het eten van de appel, en passeerde zo de bewakers van ‘de tafel van het noodlot’ Enlil en Kingoer, om Eva toch deelgenoot te maken. .. en, ze stierf niet. Met deze boodschap ging ze dan ook naar Adam en deze liet zich door Eva verleiden om ook van de ‘appel’ te eten, en ook hij stierf niet, maar Enlil was woedend en hij werd als straf voor zijn ongehoorzaamheid, door hem uit de tuin van Eden gezet…de werkelijke wereld in. Zo zou hij kunnen leren om op eigen benen te staan. Bovendien werd  het GRAAL-koningschap hem definitief ontzegd.

Deze straf maakte dat de mens begon te denken dat hij een lagere status had in het grotere plan van de dingen en hij kreeg de overtuiging dat hij bij eigen initiatief en ongehoorzaamheid vreselijk gestraft zou worden … de mens werd op deze manier geconditioneerd om ambitie te vermijden aangezien ambitie gedoemd was om gestraft te worden. Waardoor de mens in basis steeds het gevoel heeft het fout te doen en leeft met angst voor bestraffing. Hier vind het MINDERWAARDIDIGHEIDSCOMPLEX van de mens zijn oorsprong.

Deze straf gold voor Adam en werd niet uitgesproken voor Eva. Eva volgde Adam vrijwillig, maar Adam wantrouwde nu de vrouw (een wantrouwen dat nog steeds bij vele mannen leeft). Ook Eva voelde zich bijzonder schuldig, maar anders dan Adam … een schuldgevoel dat nog vele vrouwen in zichzelf kunnen terugvinden…zonder te weten van waar het komt en hoe ze er mee dienen om te gaan.

Oorspronkelijk was ADAM de allereerste priester koning in de tempel van Eden, van de Enki stamboom, in de tempel van de stad Eridoe, de stad van Enki. Maar hij werd daar door Enlil verbannen omdat hij ‘gegeten had van de boom van kennis van goed en kwaad’ en verloor zo zijn erfrecht van het graalkoningschap.

Om toch het Graal-koningschap te vrijwaren gingen Enki en Nin-Choersag opnieuw aan de slag en ze gingen een stap verder in de bevruchting. Ze namen opnieuw een eicel, maar deze maal van Eva, en bevruchte die nogmaals met het zaad van Enki. Daarna plaatste ze die weer in de baarmoeder van Eva. Eva’s eerste kind was dus een kind van Enki en was dus het verst ontwikkelde product van de Anoennaki vermenging…KAÏN , hij was daarmee de allereerste aardse graalkoning, van de stamboom van Enki hij was volledig vrij en in staat om zijn soevereiniteit op te nemen als hij dit wenste, vrij van de Anoennaki.  Hij was het koningschap niet ontzegd, Adam wel, hij had niet van de boom gegeten…wel zijn moeder en die was niet verbannen. En het is deze afstamming die door de Genesis verdonkere maand werd en in een slecht daglicht werd gesteld. In de Bijbel wordt de afstamming van Adam gevolgd, hij die het koningschap was ontzegd en dus gebonden was aan volgzaamheid en dienstbaarheid aan 1 God, (Enlil).

Het Graalkoningschap komt echter van de stamboom van Enki en Nin-Choersag via hun dochter Eva en haar zoon Kaïn

Kaïn kreeg als bescherming van zijn vader Enki een teken mee op zijn voorhoofd, zodat andere aardlingen hem zouden herkennen, hem zouden dienen en hem geen kwaad zouden doen. Dit teken was: de cirkel met binnenin het kruis. Later kreeg Kaïn kreeg opnieuw een zuiver Anoennaki partner: Loeloewah Lilith, de dochter van Enki en Lilith…een partner van het zuivere Annoenaki bloed. Op deze manier werd het koningschap bezegeld. Kaïn was de eerste van een hele reeks graalkoningen…

Terwijl dit alles zich op aarde afspeelde bleven de broers Enki en Enlil ruziemaken om het voorzitterschap.

Herinner je dat toen Anoe, de vader van Enki en Enli op pensioen ging, hij het voorzitterschap overgaf aan zijn oudste zoon Enlil, die meer strateeg was en overzicht had op maatschappelijke zaken dan Enki die eerder een wetenschapper was en een gevoelsman. Doch Enki die de zoon van de ouder zus van Anoe, was niet akkoord met deze beslissing, hij vond dat hij, via zijn moeder, meer recht had op het voorzitterschap. Er werd dan ook regelmatig geruzied rond dit gegeven en het was tijdens één van deze ruzies dat Mardoek, de zoon van Enki en Damkina, er van profiteerde om in de stad Babylon, waar deze regeerde, voor de mensen een SJEM te bouwen. Deze Sjem bleek een soort toren als een ‘hoogwaardse vuursteen’ een gebouw of iets dergelijks dat de mensen de mogelijkheid zou schenken om te zorgen dat ‘allen dezelfde taal zouden spreken’… (Zou dit een taal van wijsheid en respect kunnen zijn?).  Een ‘sjem’ was ook een ander woord voor wat genoemd werd: het ‘toonbrood’. Dit was voedsel dat enkel en alleen voorzien was voor Anoennaki en rechtstreekse afstammelingen van Anoennaki, en gemaakt was van het sterrenvuur, Anoennaki vrouwenbloed of maanbloed, dat bijzonder rijk was aan melatonine. Het woord ‘sjem’ werd ook gebruikt bij de titel van hooggeplaatste Anoennaki (ook de stralenden genoemd) en dit ‘toonbrood’ zou aan de basis liggen van een zeer lang leven (wat ook wel blijkt uit de koningslijsten).

Was deze toren die op een ‘sjem’ geleek een mogelijkheid om de mensen toch alweer deelgenoot te maken van de kennis en wijsheden van de Anoennaki???…Dit is niet helemaal duidelijk in de gevonden kleitabletten, maar het lijkt wel zo…er wordt ook steeds gesproken over ‘de heldere’ of ‘ de stralende’ ‘ de glanzende’ en dan komt men het woord ‘SJEM’ tegen…In ieder geval verloor Enlil hierdoor heel erg veel aan populariteit onder de aardlingen ten voordele van Mardoek, waardoor Enlil vreselijk boos werd. Woedend riep hij de raad opnieuw bij elkaar en…

Samen met de raad besliste hij om een zeer zware straf voor deze ontrouw uit te spreken nl.: Hij en de raad zouden hun bescherming wegtrekken van heel het Soemerische rijk. Hierdoor werd het overvallen en kreeg het een ware invasie te verduren. De stad Ur der Chaladeën , hoofdstad van het Soemerische rijk, werd totaal vernietigd. Er volgde een totale instorting van het Soemerische rijk.

Therah, de vader van Abraham stierf als de laatste koning van Ur en Abraham, zijn zoon, vluchtte uit de stad samen met zijn vrouw Sarah en zijn neef Lot.  Zij bleven wel trouw aan Enlil en Enlil beloofde in ruil dat hij Abraham en zijn afstammelingen boven alle anderen zou verheffenen…Abraham was dus noch Mesopotamiër, noch Jood, maar Soemeriër en hij is de aardsvader van de Mesopotamische traditie.

De Matronit (echgenote en dochter van Enlil) ging echter niet langer akkoord met Enlil’s houding en zeker niet met zijn bestraffingen en vergeldingen en werd daardoor zijn tegenstander.

Uiteindelijk gaf ze het op en ging de Matronit, rond 586 v. Ch. in ballingshaps tot grote ontsteltenis van het volk.  Sindsdien zwerft ze ergens rond en is ze onvindbaar…. De joden wachten nog steeds op haar terugkeer opdat ze opnieuw naast hun God zou gaan staan: een wijze vrouwenfiguur in verbinding met haar dochter, die tussenpersoon kan zijn tussen hen en Jehova.

Tot de dag van vandaag leeft de Messiaanse droom voort in mythe van de graaloverlevering die stelt: ‘Slechts wanneer de wond van de visserskoning genezen wordt, zal het braakliggende land weer vruchtbaar worden’

Zonder zijn echtgenote was Enlil onvolledig want: een man kan slechts koning zijn samen met zijn koningin die van koninklijke bloede is…wat wil zeggen dat deze een volwaardige drakenkoningin dient te zijn, die de teugels van de Malchoet in handen heeft en die dus…soevereiniteit bezit. Lilith die toch ook de teugels van het Malchoet in handen had, werd daarom zijn volgende echtgenote. Doch Lilith was slechts de vervangster van de oorspronkelijke echtgenote van Enlil en daardoor, slechts waarnemend dienares van de Malchoet. Het volk was niet blij met haar en ze kreeg de naam van een verdorven verleidster te zijn…ze werd uitgejoeld.

Het kon ook niet zijn dat Jehova (Enlil) een broer had die zich zo krachtig tegen hem verzette. Historisch was het juist, Enki en niet Enlil, die Adam en Eva geschapen had. Het was ook Enki die Adam de rechten op de Kabbalistissche wijsheid geschonken had, hem had benoemd tot priester-koning en daarna…tot graal-koning… Het was juist Enlil die dit had tegengewerkt…waarom dan? Het verhaal kon niet worden gewijzigd, maar …wel anders worden geïnterpreteerd. Enki de wijze, kon in overeenstemming met zijn embleem, worden afgeschilderd als een voor problemenzorgende slang en Lilith, als houdster van de Matrilineaire erfenis, de soevereiniteit  van de draak, kon worden afgeschilderd als…een ontembare en gevaarlijke draak. De betekenis van het oeroude zinnetje dat bij de filosofische code hoort: ‘hoe belangrijk het is om de draak te temmen …zodat Sofia, geboren kon worden’ werd gebruikt om de draak nog slechter af te schilderen.

Net zoals Enki het voorzitterschap opeiste…zo maakte ook Eresjkighal aanspraak op de titel van de MATRONIT, omdat zij de oudste zuster was van Inanna…

En zo was er strijd en onenigheid tussen de broers en strijd en onenigheid tussen de zussen…want het was INANNA, die ook de vertegenwoordigster was van God, naast Asjtoreth …

Tot hier in grote trekken het verhaal van de Anoennaki, of de Elochim en de oorsprong van de graalkoningen